اولين جلسه تمريني انتخابي تيم بسكتبال دانشگاه مورخ شنبه 1391/11/14