جستجو : امتحان

مطالب:

اطلاعيّه تردد اتوبوس ها در ايام امتحانات

سرويس دهي اتوبوس هاي رايگان دانشگاه در ايام قبل از امتحانات

جهت اطلاع از برنامه سرويس ها در ايام امتحانات به ادامه مطلب مراجعه نماييد

تاييديه مالي كارت ورود به جلسه امتحان

تاييد مالي كارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعيه ارزشيابي اساتيد و دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

جهت آگاهي از چگونگي انجام ارزشيابي، به ادامه مطلب رجوع شود.

زمان امتحان عملي كارگاه شبكه مهندس مصدق

امتحان عملي كارگاه شبكه مهندس مصدق روز شنبه 28 ديماه ساعت 10 صبح سايت كامپيوتر 104 برگزار مي شود.