به اطلاع كليه دانشجويان علاقه مند به شركت درنماز جماعت ظهروعصر مي رساند:كلاس 116 واقع در راهرو ورودي جنب نگهباني مؤسِّسه به عنوان نمازخانه انتخاب و هر روزه نماز ظهر وعصر به جماعت برگزار مي گردد. اميد است با شركت پرشور خود دراين فريضه ي الهي موجبات ارتقاء معنوي خود را فراهم سازيد.