قابل توجه دانشجوياني كه تمايل به پرداخت شهريه طي يك فقره چك را دارند