جهت آگاهي از چگونگي انجام ارزشيابي، به ادامه مطلب رجوع شود.