اگر ما شيعه هستيم بايد از امام و سرورمان آقا علي بن موسي رضا عليه السلام تبعيت كنيم. چند درصد ما همانند آنها مي باشيم؟