دانشجويي كه بيش از حد مجاز در طول تحصيل خود مشروط شود حق ادامه تحصيل از وي سلب و اخراج مي گردد. جهت اطلاع بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....