جستجو : www.swf.ir

مطالب:

(مطالب) قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه ثبت تقاضاي وام در سيستم صندوق رفاه جهت نيم سال اول 97-96

(مطالب) اطلاعيه وام شهريه دانشجويي

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه

(مطالب) قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه

پيرو بخشنامه شماره 3898 صندوق رفاه دانشجويان از اين به بعد ثبت تقاضاي وام به عهده دانشجو مي باشد. جزئيات در ادامه مطلب

(مطالب) ثبت اطلاعات دانشجويان متأهل براي دريافت سبد كالاي وزارت علوم

دانشجويان متأهل تا ساعت 23:55 روز 20 دي ماه فرصت دارند تا با پر نمودن فرم اطلاعات، در اين طرح ثبت نام نمايند

(مطالب) قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل تماهي رشته ها

اعلام ميزان بدهي و تاريخ سررسيد اقساط وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان

(مطالب) بيمه تكميلي دانشجويي

توسط صند.وق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

(مطالب) پرداخت الكترونيكي اقساط وام صندوق رفاه

آدرس سايت www.swf.ir