قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس كارآموزي انتخاب نموده اند

دانشجوياني كه درس كارآموزي دارند و تأييديه محل كارآموزي خود را تحويل نداده اند توجه نمايند درس كارآموزي آنها به حالت تعليق درآمده است و جهت انتخاب محل كارآموزي مجددا بايستي مراحل آن را طي نمايند. ضمنا تاريخ تعيين محل كارآموزي، تاريخ جديد بوده و مشمول كسر نمره 0.25 به ازاي هر روز خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب