فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر فايل صورتجلسه تأييد و تحويل پايان نامه جهت قرارگرفتن در صفحه سوم مستندات پروژه را از قسمت فرم ها بر روي سايت دريافت نماييد و پس از اتمام انجام پروژه، قسمت هاي خالي آن را پر نموده و در دو نسخه چاپ نموده و پس از تأييد استاد راهنما و مديرگروه در گزارش نهايي پروژه خود قرار دهيد.

فرم ها -> فرم هاي امور آموزشي -> فرم صورتجلسه تحويل پروژه (اينجا)

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب