مطلب زيبا از كانون قرآن وعترت

فوايد دائم الوضو 1.تمام بدنت پاكيزه ميشود. ۲.گناهانت بخشيده ميشود. ۳.دعاهايت مستجاب ميشود. ۴.رزق و روزيت فراوان ميگردد. ۵.تمركزت زياد ميشود. ۶.عمرت زياد ميشود. ۷.خواب با وضو، عبادت است. ۸. مرگ با وضو، شهادت است. مطلبي زيبا وپرانرژي كه احساس نشاط به انسان دست ميده.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب