مراحل انتخاب درس پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

دانشجوياني كه قصد انتخاب درس پروژه را دارند

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه قصد انتخاب درس پروژه را دارند قبل از هرگونه اقدامي در خصوص انتخاب درس پروژه، با مراجعه به قسمت دريافت فرم ها بر روي سايت

فرم ها -> فرم هاي امور آموزشي -> فلوچارت انتخاب درس پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر (اينجا)

فلوچارت انتخاب درس پروژه را مطالعه نمايند.

دانشجوياني كه درس پروژه را تاكنون انتخاب نموده اند (در نيمسال دوم 90 يا تابستان 90) بايستي به مراحل پس از انتخاب پروژه توجه نمايند

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب