قابل توجه دانشجوياني كه هنوز انتخاب واحد ننموده اند

به اطلاع آن دسته از دانشجوياني تا كنون انتخاب واحد ننموده اند مي رساند : 16 شهريور ماه آخرين مهلت انتخاب واحد براي كليه دانشجويان مي باشد. همچنين خاطرنشان مي شود عمليات حذف و اضافه تنها براي دانشجويان انتخاب واحد كرده قابل دسترسي كه حداكثر 2 درس قابل اضافه و 2 درس قابل حذف خواهد بود. لذا لازم است دانشجويان محترم در زمان انتخاب واحد توجه كامل به اين موضوع داشته باشند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب