پيام امربه معروف

امر به معروف، يعنى افشاندن عطر پاكيها و پراكندن رايحه نيكيها.

لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب