قابل دانشجويان علاقمند به موضوع نماد شناسي اديان

جلسه بامديريت استاد فردوسي متخصص اديان شناسي برگزار ميگرددباموضوعيت نمادهاي شناسي اديان (فراماسونري )درمكان كلاس 108 ساعت 14الي 15/30برگزار ميگردد.چهارشنبه بيست وهفت آبان مديريت جلسه باهماهنگي خانم جهانگشته امور فرهنگي ميباشد واز نظرات شما در موضوعات مختلف استقبال ميشود اين جلسات هرماه برگزار ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب