فراخوان طراحي پوستر دهه ي فجر

علاقه مندان جهت شركت درمسابقه آثارخودرا تا تاريخ30 بهمن ماه به امورفرهنگي خانم جهانگشته تحويل نمايند.

موضوعات

1-پيروزي انقلاب اسلامي ودانشجوي انقلابي

2-بهمن در آئينه هنرهاي تجسمي وگرافيك

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب