فراخوان جشنواره ملي حضرت علي اكبر (ع)

وزارت ورزش و جوانان طي 2سال گذشته به منظور شناسايي ،معرفيو تجليل از جوانان موفق و برتر در محور هاي موضوعي 9گانه (علم و فناوري ،كارآفرين فعاليت هاي اجتماعي و...)اقدام به طراحي جشنواره تخصصي حضرت علي اكبر _ع)نموده است كه با كمك و مشاركت وزرات خانه ها و دستگاهها ي مختلف بر پا مي گردد .

دفتر امور فرهنگي اين معاونت متولي برپايي جشنواره (موضوعي در زمينه انتخاب جوان برتر در حوزه علم و فناوري شده است .در اين راستا در 7 محور انتخاب جوان برتر (علوم انساني ،فني مهندسي ،علوم پايه ،كشاورزي ،هنر ،بين رشته اي وپزشكي) در دستور كار قرار گرفته است تا از ميان جوانان ايران اسلامي افراد حائز شرايط بر اساس سوابق علمي ،پژوهشي ،فرهنگي واجتماعي ،مهار تها ،افتخارات ،اختراعات،و توانمندي هاي مميزي به عمل آيد .

فرايند ثبت نام و شركت در اين جشنواره به صورت مجازي و از طريق سامانه www.ssamsrt.ir  مي باشد وجهت كسب اطلاعات بيشتر شماره هاي  دبيرخانه 61-49-82233246معرفي مي گردد.

مهلت ثبت نام در اين سامانه حداكثر تا 20 ارديبهشت مي باشد.ضمنا برگزيدگان طي 2 مرحله (جشنواره موضوعي علم و فناآوري -جشنواره علمي همزمان با ساير جشنواره هاي تخصصي جوان برتر كار آفرين و .......)با جوايز نقدي و لوح تقدير به امضاي مقام عالي وزارت ورزش و جوانان اين معاونت در مراسم رسمي مورد تقدير قرار مي گيرند .

جهت كسب اطلاعات كاملتر مي توانيد به امور فرهنگي مراجعه نمائيد .
 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب