انتخابات انجمن علمي معماري

قابل توجه كليه دانشجويان كارداني وكارشناسي ناپيوسته معماري دانشجوياني كه تمايل به عضويت در انجمن علمي معماري را دارند در جلسه روز شنبه مورخ 1391/8/20ساعت 5بعد از ظهر كه با حضور مدير محترم گروه برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.اين جلسه جهت انتخاب اعضاءاصلي وعلي البدل وشروع فعاليت انجمن علمي معماري خواهد بود .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب