انتخابات انجمن علمي كامپيوتر

سه شنبه و چهارشنبه (4و5اسفند ماه)ساعت 9 الي 16 محل برگزاري طبقه دوم انتهاي سالن جنب كتابخانه برگزار ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب