اطلاعيه كميته انضباطي

به اطلاع دانشجويان خانم ميرسانيم دانشجوياني كه لاك وآرايش وحجاب رارعايت نميكنند جهت اطلاع نامه هايي از كميته در پرونده دانشجويي آنها بايگاني خواهد شد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب