اخلاق امام رضا عليه السلام چگونه بوده است؟

اگر ما شيعه هستيم بايد از امام و سرورمان آقا علي بن موسي رضا عليه السلام تبعيت كنيم. چند درصد ما همانند آنها مي باشيم؟

 

 شيخ صدوق از قول ابراهيم بن العباس گفته است
هرگز نديدم كه حضرت ابوالحسن الرضا كسي را با سخنان خويش آزار دهد و نديدم كه هرگز سخن كسي را قطع كند يعني در ميان سخن او سخني بگويد تا سخن گوينده تمام شود و حاجت مردم را تا جايي كه در توانش بود، برآورده مي كرد و در مجلس مقابل همنشين خود،تكيه نفرمود و پايش را دراز نكرد.هيچ وقت نديدم او را كه به يكي ازغلامان خود فحش دهد و هرگز نديدم كه آب دهان خود را دور افكند و هيچ گاه نديدم كه قهقهه كند بلكه خنده او تبسم بود و چون خلوت ميفرمود و سفره غذا مقابل ايشان پهن مي نمودند، همه اهالي خانه را سر سفره مينشاند، حتي دربان و ميرآخور نيز با ايشان طعام ميل ميفرموند و عادت وي اين بود كه شبها كم ميخوابيد و بيشتر شبها از اول شب تا صبح بيدار بود و روزه بسيار ميگرفت، آن حضرت پنهاني بسيار احسان ميكرد و صدقه ميداد. بيشتر صدقات او در شبهاي تار بود. (منتهي الآمال – جلد 2 – حاج شيخ عباس قمي ص 340- 341).


لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب