زمانبندي هفته چهارم مسابقات ليگ فوتسال

زمانبندي هفته چهارم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود مي باشد.

دریافت فایل پیوست (حجم فایل: ۲۵۰KB)
لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب