پيام مشاور

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﻼﻣﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ، ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪ ﻩﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۵۶۸KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب