بيمه سلامت جهت دانشجويان فاقد بيمه پايه

قابل توجه دانشجويان محترم به منظور بهره گيري دانشجويان فاقد بيمه پايه هزينه ماهيانه مبلغ 143000 ريال ميباشد

قابل توجه دانشجويان  هزينه ساليانه بيمه سلامت  1716000ريال مي باشد كه دانشجويان با پرداخت به صورت نقدي و ثبت نام در قسمت  امور دانشجويي و تكميل فرم از انتشارات دانشگاه اقدام نمايند                                                                                                                                                                                                        امور دانشجويي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب