اطلاعيه وام شهريه نيمسال دوم 92-91

متقاضيان جهت ثبت نام و تكميل مدارك و كسب اطلاع هرچه سريعتر به امور دانشجويي مراجعه نمايند

قابل ذكر است اولويت وام  بر اساس تكميل مدارك ميباشد آخرين زمان تحويل مدارك1391/11/30 امور دانشجويي چراني

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب