انجمن علمي گرافيك

قابل توجه كليه دانشجويان رشته گرافيك-سومين جلسه انجمن علمي پيرامون گزارش اقدامات انجام شده وتصميم گيري هاي جديد دوشنبه 91/9/13در محل دفتر مديران گروه

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب