اطلاعيه كميته انضباطي مبني بر رعايت حجاب وپوشش درموسسه درترم تابستان

ازوروددانشجويان خانم وآقاكه شئونات موسسه را رعايت نكنند ممانعت به عمل مي آيد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب