اطلاعيه مهم حذف و اضافه

رعايت پيش نياز و هم نياز

قابل توجه دانشجويان

 

در صورت رعايت نكردن پيش نياز و هم نياز بعد از حذف و اضافه درس به صورت خود به خود حذف شده و هزينه آن نيز عودت نخواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب