اطلاعيه مهم جهت وروديهاي مهر

دانشجويان محترم خانم وآقا كه درترم جديدشركت ميكنند بايد شئونات اسلامي وپوشش اسلامي خودرادرطول ترم رعايت كنند.دانشگاه ازورودهرگونه پوشش نامناسب "ساپورت "شلوارتنگ "مانتو كوتاه وچسب وبدن نما "گوشواره هاي آويزان "آرايشهاي زننده "آويزناخن وبيني "ناخن مصنوعي "لاك "روابط غيرمتعارف باجنس مخالف "ممانعت به عمل مي آوردوباآنان ازطريق كميته انضباطي به شدت "بادرج درپرونده "برخوردميكند.ودرصورت تكراررفتار ازوالدين آنها دعوت به عمل مي آورد.دبيركمينه انضباطي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب