اطلاعيه مهم تاييديه انتخاب واحد

كليه دانشجويان موظف اند بعد از حذف و اضافه ...

كليه دانشجويان موظف اند بعد از حذف و اضافه حداكثر تا تاريخ 15 اسفند 93 تاييديه انتخاب واحد خود را از پورتال دريافت و به تاييد امور مالي برسانند.

 

كليه عواقب عدم دريافت تاييديه ، بر عهده دانشجو مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب