اطلاعيه مهم آموزشي

به اطلاع مي رساند وضعيت كسري مدارك پرونده هر دانشجو از طريق پورتال دانشجويي قابل مشاهده است. كليه دانشجويان موظف به تكميل مدارك پرونده دانشجويي خود تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم نيمسال جاري مي باشند لذا از حضور در جلسه امتحان دانشجوياني كه مدارك آنان داراي نقص مي باشد جلوگيري به عمل خواهد آمد و مسئوليت كليه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب