اطلاعيه كارآموزي و پروژه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه دروس كارآموزي و پروژه در نيمسال اول 92 اخذ نموده اند اطلاعيه را مطالعه نمايند

قابل توجه دانشجويان درس پروژه

ليست اساتيد راهنما جهت اخذ درس پروژه

خانم مهندس برادران

آقاي مهندس شكفته

آقاي مهندس سلامي

آقاي مهندس شكريان

 

دقت نماييد ظرفيت اساتيد محدود است. لذا در انتساب دانشجو به استاد راهنما، طبق اولويت ارائه برگه تأييد شده توسط استاد راهنما عمل خواهد شد.

دانشجويان موظفند فرم انتخاب درس پروژه (اينجا) را دانلود نموده و پس از پر نمودن و امضا توسط استاد راهنما، به مديرگروه تحويل نمايند.

ساير نكات مورد توجه

- حداكثر فرصت مجاز جهت انتخاب استاد راهنما يكشنبه 5 آبان 1392 است. از اين تاريخ به بعد به ازاي هر هفته تأخير يك نمره از نمره نهايي پروژه كسر خواهد شد. پس از گذشت 4 هفته، درس پروژه حذف خواهد شد.

- حداكثر نمره پروژه هاي تحقيقاتي 18 خواهد بود. پروژه هاي تحقيقاتي فقط به صورت يك نفره قابل پذيرش هستند.

- پروژه هاي پياده سازي كه در راستاي امور جاري موسسه و گروه باشد مشمول نمره اضافي تا 2 نمره خواهد بود (در اين خصوص به آقاي مهندس سلامي مراجعه نماييد).

- انتخاب درس پروژه منوط به گذرانده شدن حداقل 55 واحد درسي تا ابتداي نيمسال جاري مي باشد.

- آئين نامه نگارش پروژه (اينجا)

- صورتجلسه تحويل پروژه (اينجا)

 

قابل توجه دانشجويان درس كارآموزي

 

دانشجويان بايستي محل كارآموزي خود را تا حداكثر يكشنبه 5 آبان 1392 مشخص نمايند. از اين تاريخ به بعد به ازاي هر هفته تأخير يك نمره از نمره نهايي كارآموزي كسر خواهد شد. پس از گذشت 4 هفته، درس كارآموزي حذف خواهد شد.

شرايط محل كارآموزي:

- ادارات، سازمان ها، ارگان ها و شركت هاي دولتي يا زيرنظر نهادهاي دولتي

- كارخانجات و شركت هاي معتبر بزرگ

- شركت هاي كامپيوتري داراي مجوز شوراي عالي انفورماتيك

- شركت هاي كامپيوتري داراي مجوز نظام صنفي رايانه اي

- موارد خاص به صورت موردي بررسي خواهد شد

 

- از بين دانشجويان مرد، 3 نفر جهت گذراندن دوره كارآموزي و همكاري با واحد رايانه موسسه مي توانند با مراجعه به مديرگروه و يا آقاي مهندس حداد كارشناس واحد رايانه، خود را معرفي نمايند.

- انتخاب درس كارآموزي منوط به گذرانده شدن حداقل 55 واحد درسي تا ابتداي نيمسال جاري مي باشد.

 

- فرم نمونه گزارش كارآموزي (اينجا)

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب