اردوي يك روزه براي دانشجويان خانم روز زوج

اردو به روستاي باصفا ي كنگ جهت ثبت نام به امور فرهنگي خانم جهانگشته مراجعه نماييد اردو :دوشنبه 30آذر براي دانشجويان همراه باصبحانه ونهار وميان وعده مبلغ دريافتي 15000 تومان ميباشد.ظرفيت محدود ميباشدمهلت ثبت نام تا 15 آذر ميباشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب