اختتاميه( مسيرخوشبختي)

4شنبه 12 اسفندساعت 15/30خيابان امام خميني پشت باغ ملي سالن صبا.قرعه كشي هداياي جشنواره و20 سفرشمال ازبين حضار.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب