مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه گرافيك

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي گرافيك
- كارداني پيوسته گرافيك
- كارداني پيوسته هنرهاي تجسمي

مدير گروه: سركار خانم فضيله وفادارنيا