زمان ژوژمان طرح نهايي

نكته مهم : جلسه ژوژمان در شهريور ماه وجود ندارد و ...

زمان ژوژمان طرح نهايي

 

16تير ماه ساعت 12-10

12خرداد ماه ساعت 12-10

تحويل موقت طرح نهايي

16تير ماه ساعت 12-10

12خرداد ماه ساعت 12-10

مطالعات + نقشه هايي نهايي زميمه پايان نامه + تكميل و تحويل فرم ژوژمان پايان نامه

هفته سوم تير ماه

هفته سوم خرداد ماه

جلسات ژوژمان طرح نهايي

 

       نكته مهم : جلسه ژوژمان در شهريور ماه وجود ندارد و دانشجويان فقط در تاريخ هاي ذكرشده ميتوانند ژوژمان طرح نهايي خود را داشته باشند.

 

       توجه : دانشجويان بايستي مدارك خود را به تاييد استاد راهنماي خود رسانده و همراه فرم تاييد مدارك در زمان مشخص شده تحويل گروه معماري نمايند.

 

نكته مهم: بعد اززمان مشخص شده مدارك قابل قبول نميباشند.

مدارك لازم و نحوه تحويل مطالعات و پروژه در برد و سايت اعلام شده است .

در زمان تحويل پايان نامه و فرم ژوژمان درزمان تحويل موقت تاريخ ژوژمان اعلام ميشود.

 

 

موفق باشيد كميته پايان نامه گروه معماري موسسه شانديز

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب