زمان بندي ژوژمان معماري

زمان بندي ژوژمان معماري :

 

تمرين معماري1 ( كارداني ):  يكشنبه 8/11/91 ساعت 10-8

تمرين معماري2 ( كارداني ):  چهارشنبه 11/11/91 ساعت 13-11

تمرين معماري2 ( كارشناسي ):  يكشنبه 8/11/91 ساعت 10-8

 

طراحي معماري1 ( كارداني ):  دوشنبه 9/11/91 ساعت 13-11

طراحي معماري2 ( كارشناسي ):  چهارشنبه 11/11/91 ساعت 13-11

 

 

** تحويل نهايي طراحي فني بخش معماري با استاد نيكپور :

روز سه شنبه 19/10/1391 ساعت 13 - 11:30

نماينده دانشجويان عشقي مي باشد . **

 

** تحويل نهايي طراحي فني بخش سازه با استاد آدينه  :

روز يكشنبه 24/10/1391 ساعت 15 - 13:30

نماينده دانشجويان محمدي مي باشد.

ارائه نقشه هاي معماري الزامي مي باشد **

 

** تحويل نهايي درس درك و بيان معماري2 استاد اشكاني :

روز يكشنبه 8/11/1391 ساعت 9:30 - 8  **

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب