تقويم تحويل پروژه طرح نهايي

تقويم تحويل پروژه طرح نهايي (مطالعات و تحويل موقت طرح)

ساعت

روز

 

12-10

شنبه 7/4/93

مطالعات طرح نهايي

12-10

2شنبه 3/6/93

تحويل موقت طرح

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب