تحويل مدارك كارآموزي ترم مهر 91 دانشجويان معماري

قابل توجه دانشجوياني كه واحد كارآموزي را در ترم مهر 91 اخذ نموده اند :

تمامي دانشجويان در پايان دوره كارآموزي ، مدارك زير را آماده كرده و به مسئول كارآموزي (خانم كچويي ) تحويل نمايند :

 

1- تكميل فرم شماره 1 ( گزارش هفتگي )

2- تكميل فرم شماره 2 ( گزارش سرپرستي )

3- پروژه اي كه در محل كارآموزي انجام شده است .(پرينت يا برروي CD )

4- نامه تاييديه از شركت يا محل كارآموزي مبني بر حضور دانشجو در تاريخ مقرر .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب