مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مديريت جهانگردي

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي مديريت جهانگردي
- كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي - گرايش بازاريابي در جهانگردي
- كارشناسي پيوسته مديريت جهانگردي
- كارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي
- كارداني مديريت جهانگردي

مدير گروه: جناب آقاي دكتر عليرضا نوري