مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري: جناب آقاي دكتر هاشم علي صوفي

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت: جناب آقاي دكتر سلمان سفيدچيان

مدير گروه مقطع كارشناسي: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي