مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد مديريت مالي
- كارشناسي ارشد مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه: جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

معاون گروه: جناب آقاي عليرضا آذربراهمان