مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد مديريت مالي
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقاطع كارشناسي ارشد: جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

مدير گروه مقاطع كارشناسي و كارداني: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي