كنسلي برخي كلاسهاي هفته آينده

تعدادي از كلاسهاي هفته آتي به شرح ذيل تشكيل نمي گردد .

كلاس هاي تاريخ هنر معماري ايران (1) گروه 1 و 2 شنبه مورخ 91/7/15 با استاد دكتر مشرف برگزار نميگردد.

 

كلاس هاي (ايمني در برق دوشنبه 17 مهر و الكترونيك صنعتي سه شنبه 18 مهر) استاد مديرخازني تشكيل نميگردد.

 

كلاس آز حرارت و مكانيك شانديز استاد صدرا شنبه 15 مهر تشكيل نميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب