تخلف انتخاب واحد 1391-2

دانشجوياني كه در نيمسال دوم (بهمن)92-1391 تخلف انتخاب واحد داشتند در فايل پيوست مشخص گرديده اند ...

 دانشجوياني كه مشخصا در اين فايل به آموزش فراخوانده شده اند سريعا به واحد آموزش مراجعه نمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۰KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب