دروس ارائه شده رشته مديريت بازرگاني در ترم تابستاني 91

پيروي اطلاعيه قبلي در خصوص برگزاري ترم تابستاني 91 دروس ....

پيروي اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 91 دروس زير نيز ارائه مي گردند.

 

         1- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ( مديريت بازرگاني )

         2- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ( مديريت بازرگاني - حسابداري )

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب