مديران گروه ها در روز انتخاب واحد هر گروه طبق زمان بندي موجود در سايت، در موسسه حضور دارند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب