قابل توجه كليه دانشجويان محترم

كليه دانشجويان محترم موظف اند دروس خود را به نحوي انتخاب نمايند كه برنامه امتحانات پاياني آنها بدون تداخل باشد.لذا اصلاح دروس انتخابي تنها تا پايان زمان حذف و اضافه و از طريق پرتال دانشجويي امكان پذير خواهد .درصورتيكه برنامه امتحاني دانشجو داراي تداخل باشد مشكلات پيش رو بري آن برعهده شخص دانشجو است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب