قابل توجه دانشجويان كامپيوتر در رابطه با انتخاب واحد

فوري* قابل توجه  دانشجويان كامپيوتر * فوري

 

درس پايگاه و آزمايشگاه پايگاه داده، حتما بايد در يك گروه انتخاب شود.

 

در غير اين صورت تخلف محسوب  مي شود و توسط واحد آموزش هر دو درس حذف خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب