زمانبندي و محل برگزاري تربيت بدني 1

جهت مشاهده برنامه زمانبدني و محل برگزاري گروه هاي 3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 14 تربيت بدني1 دانشجويان كارداني به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

جدول زمانبدني و محل برگزاري گروه هاي 3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 14 تربيت بدني1 دانشجويان كارداني در دانشگاه فردوسي به شرح ذيل مي باشد :

 

رديفجنسيتگروهروزساйتمحل برگزاري
1
برادران
3
چهارشنبه
8-10
زمين چمن امام رضا دانشكده تربيت بدني
2
برادران
5
چهارشنبه
10-12
زمين چمن امام رضا دانشكده تربيت بدني
3
برادران
6
چهارشنبه
12-14
زمين چمن امام رضا دانشكده تربيت بدني
4
برادران
7
دوشنبه
10-12
زمين چمن امام رضا دانشكده تربيت بدني
5
خواهران
9
سه شنبه
12-14
سالن 22 بهمن دانشگاه فردوسي
6
خواهران
10
چهارشنبه
14-16
سالن 22 بهمن دانشگاه فردوسي
7
خواهران
14
سه شنبه
14-16
سالن 22 بهمن دانشگاه فردوسي

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب