اطلاعيه مهم در خصوص درس كارآموزي كليه رشته ها

كليه دانشجوياني كه در ترم جاري درس كارآموزي را انتخاب نموده اند اطلاعيه را ملاحظه نمايند

كليه دانشجوياني كه در ترم جاري درس كارآموزي را انتخاب نموده اند و تاكنون محل كارآموزي آنها مشخص شده است موظف هستند يك نامه تأييديه از محل كارآموزي خود حداكثر تا تاريخ 23 ارديبهشت به آموزش موسسه ارائه نمايند. در غيراينصورت محل كارآموزي مشخص شده نامعتبر تشتخيص داده خواهد شد و در صورت صلاحديد مديران گروه از نمره كارآموزي آنها نيز كسر خواهد گرديد.

 

دانشجوياني كه از اين پس محل كارآموزي آنها مشخص مي گردد نيز موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت نامه ي معرفي از طرف آموزش، نامه تأييديه محل كارآموزي خود را تحويل آموزش نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب