اطلاعيه دريافت كارت هاي دانشجويي

جهت دريافت كارت هاي دانشجويي به آموزش مراجعه كنيد.

آن دسته از دانشجوياني كه كارت دانشجويي خود را به هر دليلي دريافت نكرده اند يا كارت آنها داراي نقص بوده است و نيز دانشجوياني كه درخواست كارت المثني داشته اند، جهت دريافت كارت خود همه روزه ساعت 8 الي 13 به آموزش (خانم حسينيان) مراجعه كنند.

 

از ساير دانشجوياني كه تاكنون كارت دانشجويي خود را دريافت ننموده اند نيز درخواست مي گردد هر چه سريعتر نسبت به دريافت كارت دانشجويي خود اقدام نمايند در غير اينصورت مسئول هر گونه مشكلات ناشي از عدم دريافت كارت دانشجويي يا اشكال در كارت دانشجويي به عهده دانشجو مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب